Χρήσιμες Πληροφορίες για την υποβολή περιλήψεων εργασιών
 
 • Κατά την υποβολή, οι συγγραφείς θα πρέπει να επιλέγουν τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους καθώς και τη θεματολογία στην οποία εμπίπτει. Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εργασίας, που έχει γίνει αποδεκτή, καθώς και τη θεματική ενότητα στην οποία θα συμπεριληφθεί.
 • Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέσω ειδικού link υποβολής περιλήψεων εργασιών, το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουλίου 2023, έπειτα από παράταση που δόθηκε.
 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη διαδικασία υποβολής παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Oργάνωσης του συνεδρίου στο e-mail [email protected]
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση των εργασιών, που έχουν γίνει αποδεκτές, αποτελεί η εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των ειδικευμένων ιατρών της συγγραφικής ομάδας στο συνέδριο, καθώς και του μέλους της συγγραφικής ομάδας, που πρόκειται να παρουσιάσει την εργασία. Υπενθυμίζεται ότι κάθε εγγεγραμμένος ειδικευμένος ιατρός μπορεί με την εγγραφή του να αναλάβει έως 3 εργασίες, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες. 
 • Όλες οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα είναι ηλεκτρονικές (E-posters) και θα είναι διαθέσιμες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο συνεδριακό κέντρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Οδηγίες θα σταλούν σε εύθετο χρόνο σε όλους τους συγγραφείς που η εργασία τους έγινε αποδεκτή, ώστε να υποβάλλουν το τελικό τους αρχείο. 
 • Οι ελεύθερες ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες. Η παρουσίαση κάθε ελεύθερης ανακοίνωσης θα έχει διάρκεια 6 λεπτά. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για την τελική διάρκεια της κάθε παρουσίασης, ανάλογα με τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος. 
 • Οι υπεύθυνοι για την αλληλογραφία συγγραφείς θα ενημερωθούν με προσωπικό e-mail για την αποδοχή ή μη της εργασίας, καθώς και για τον τρόπο παρουσίασης (ελεύθερη ανακοίνωση ή ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση).

Οδηγίες για την υποβολή περίληψης επιστημονικής εργασίας

 • Η περίληψη θα πρέπει να υποβάλλεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 • Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις (χωρίς τον τίτλο, τη βιβλιογραφία και τους συγγραφείς).
 • Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα.
 • Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα.
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία, ενώ θα πρέπει να αναγράφεται ολόκληρο το ονοματεπώνυμο και όχι μόνο το αρχικό γράμμα του ονόματος (π.χ. Γεώργιος Παπαδόπουλος).
 • Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με πεζοκεφαλαία γράμματα.
 • Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στον τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.
 • Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
  - Εισαγωγή
  - Σκοπός
  - Υλικό & Μέθοδος
  - Αποτελέσματα
  - Συμπεράσματα
 • Η περίληψη ΔΕΝ θα πρέπει να περιλαμβάνει φωτογραφίες, παρά μόνο διαγράμματα ή πίνακες, εφόσον απαιτείται.
 • Μετά την υποβολή της περίληψης της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Αναλυτικές οδηγίες για την online υποβολή των περιλήψεων θα βρείτε διαθέσιμες σε κάθε βήμα της online φόρμας.

Οι υποβολές που δε θα πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, δε θα γίνονται αποδεκτές.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών: 7 Ιουλίου 2023

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 4-7 Οκτωβρίου 2023

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 22 Μαΐου 2023

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 7 Ιουλίου 2023

Επικοινωνία

0030 210 3668852-855-854

0030 210 36 43 511

[email protected]

Ακολουθήστε μας